VEDTÆGTER

Vedtægter Borgerforeningen:

§1
Foreningens formål er at virke til gavn for alle borgere i Hjerm sogn, at være kontaktled til kommunen, at fremme fællesskab og trivsel i Hjerm.

§ 2.
Som medlem kan optages alle myndige personer i Hjerm og opland.

§ 3.
Medlemsbidrag fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 4.
Foreningen afholder den årlige generalforsamling senest 1. marts. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel i et lokalt blad. Forslag som ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 25% af medlemmerne fremlægger en skriftlig anmodning herom med de ønskede punkter på dagsordenen.

§ 5.
Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og afgår med 3 medlemmer hvert år. Genvalg er mulig. Valget afgøres ved almindelig flertal eller skriftlig afstemning hvis nogle ønsker. herefter valg af 2 suppleanter, dog kun for 1 år. Valget afgøres ved almindelig flertal eller skriftlig afstemning hvis nogle ønsker. Ved stemme lighed i Bestyrelsen bortfalder forslaget. Revisorer vælges for 2 år af gangen på skift. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6.
Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden: 1. Valg af 2 stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Valg af bestyrelsen 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af kontingent 10. Evt.

§.7.
Vedtægtsændring kan skal offentliggøres på den dagsorden der offentliggøres/varsles i et lokalt blad.

§ 8.
I tilfælde af foreningens opløsning kan foreningens midler ikke tilfalde personer, men kun foreninger eller institutioner i Hjerm.

Hjerm d.26. Feb. 2007